AJANKOHTAISTA

Nivelreuma


Nivelreuma ja D-vitamiini (lisätty 10.11.2012)

Tutkimuksessa selvitettiin D-vitamiinin saannin ja riskin saada nivelreuma välistä yhteyttä. Kyseessä oli ns. meta-analyysi eli tutkijat olivat keränneet tietoa useista muiden tekemistä tutkimuksista. Yhteensä tutkittavien määrä oli 215,757, eli määrä on varsin huomattava. Tutkijat totesivat että vitamiini D:n saanti korreloi käänteisesti riskiin saada nivelreuma. Eli mitä vähemmän D-vitamiinia henkilö sai ravinnosta sen suurempi riski oli sairastua nivereumaan. Mikä tärkeintä D-vitamiinin saanti korreloi myös nivelreuman aktiivisuuteen. Eli näyttää siltä että ainakin nivelreumaa sairastavan, mutta miksei heidän lähiomaistensakin kannattaa pitää huolta riittävästä D-vitamiin saannista.

Song ym Clin Rheumatol. 2012 Sep 2. [Epub ahead of print]


Uusi suun kautta otettava biologinen lääke hyväksytty Yhdysvalloissa nivelreuman hoitoon (Lisätty 10.11.2012)

Amerikan lääkevalvontaviranomainen FDA hyväksyi kohtalaisen vaikean – vaikean nivelreuman hoitoon uuden suun kautta otettavan biologisen reumalääkkeen tofasitinibin. Tofasitinibi estää immuunijärjestelmän solujen aktivaatiota estämällä solujen sisäisiä ns. Janus kinaaseja. Tulehdusta aiheuttavien yhdisteiden määrä elimistössä vähenee. Tofasitinibi on ensimmäinen suun kautta otetteva biologinen reumalääke. Myös tofasitinibin käyttöön liittyy hieman lisääntynyt riski saada vakavia infektioita kuten esimerkiksi tuberkuloosia. Suomeen lääke saadaan todennäköisesti vuoden 2013 aikana. Lääkettä tutkitaan aktiivisesti myös muiden reumasairauksien hoidossa.


Kortisonin jatkuva käyttö lisää infektion riskiä yli 65-vuotiailla nivelreumaa sairastavilla

Kortisoni on tehokas lääke hillitsemään liiallista tulehdusta ja siten esimerkiksi reuman oireita. Monissa sairauksissa kuten lihasreuman hoidossa sen käytölle ei ole kunnollisia vaihtehtoja. On pitkään tiedetty että erityisesti korkeat kortisoniannokset lisäävät vakavien infektioiden riskiä. Kuinka suuri tämä riski on tai millä kortisoni annoksella se ilmenee ei ole kuitenkaan ollut tarkasti tiedossa. Tässä tutkimuksessa tutkijat selvittivät kortisonin käyttöä yli 65 vuotiailla nivelreumaa sairastavilla kanadalaisilla, jotka olivat joutuneet sairaalaan infektion vuoksi. Yhteensä henkilöitä oli yli 1900. Heidän tietojaan verrattiin 9735 henkilön kanssa joilla ei ollut koskaan ollut vakavaa infektiota. Jos kortisonia oli käyttänyt annoksella 5 mg (prednison tai vastaava) edeltävän viikon ajan ei riski saada vakava infektio ollut merkittävästi suurentunut. Kuitenkin pidempi 6 kuukauden käyttö pientäkin (5mg) kortisoni annosta lisäsi infektioriskin 1.46 kertaiseksi. Sensijaan jos kortisonia oli käyttänyt edeltävän 6 kuukauden ajan suurella annoksella (30mg) lisääntyi infektio riski hyvin merkittävästi ja oli 9.8 kertainen. Vanha neuvo on edelleen voimassa. Kortisoni on tehokas tulehduksen hillitsijä, mutta sen annos kannattaa pitää mahdollisimman pienenä ja käyttää sitä mieluiten vain lyhyinä kuureina.

Dixon, ym. "Immediate and delayed impact of oral glucocorticoid therapy on risk of serious infecction in older patients with rheumatoid arthritis: a nested case-control analysis" Ann Rheum Dis 2012; 71: 1128-1133.


Nivelreumaa sairastavilla leikkausriskit pienempiä kuin diabetestä sairastavilla (lisätty 5.8.2012)

Nivelreumaa sairastavilla on lisääntynyt riski saada sydän- ja verisuonisairaus. Sydän-ja verisuonikomplikaatiot muodostavat suurimman riskin suunnitelluissa leikkauksissa. Tässä tutkimuksessa tutkijat vertasivat keskenään nivelreumaa ja diabetestä sairastavien leikkauskuolleisuutta. Tutkimuksessa todettiin että nivereumaa sairastavien leikkauskuolleisuus oli tilastollisesti merkitsvästi pienempi kuin diabetestä sairastavien. Myös sydäntapahtumia (esim sydäninfarkti) oli niveremaa sairastavilla merkitsevästi vähemmän. Tutkimuksessa analysoitiin tiedot yli 7 miljoonasta leikkauksesta.

Yazdanyar A, ym. Arthritis Rheum 2012; 64: 2429-2437.


Uusi lääke hyväksyttäneen Yhdysvalloissa nivelreuman hoitoon (lisätty 26.07.2012)

Yhdysvaltojen lääkevalvonta viranomainen FDA on suositellut uuden suun kautta otettavan aikuisten nivelreuman hoitoon tarkoitetun lääkkeen, tofacitinibin, hyväksymistä. Tofacitinib on uudenlainen solunsisäisten tulehdusta aiheuttavien JAK-kinaasien estäjä, jonka on osoitettu rauhoittavan nivelreuman aktiivisuutta ja oireita. Suomessa lääke saatetaan saada käyttöön vuoden 2013 kuluessa.


Jälleen uusi kohde nivelreuman hoidossa (lisätty 26.07.2012)

Interleukiinit ovat tulehdusta aiheuttavia yhdisteitä. Eräs “uudempia” interleukiineja on interleukiini-17 (IL-17). Tuoreeessa tutkimuksessa selvitettiin IL-17 eston tehoa nivelreuman hoidossa. Tutkimukseen osallistui 448 nivelreumaa sairastavaa. Heitä hoidettiin vasta-aineella joka neutraloi IL-17 (ixekizumab). Lääkettä saaneiden oireet lievenivät merkitsevästi enemmän kuin lumelääkettä saaneilla. Mikä parasta ixekizumab tehosi myös niillä joilla TNF-salpaaja ei ollut aiemmin tehonnut.Tutkimuksen tulokset raportoitiin vuosittaisessa Euroopan reumatologian kongressissa.

Genovese ym. EULAR kongressi 2012 abstrakti OP0021


Uusia lääkkeitä nivelreuman hoitoon (lisätty 01.03.2012)

Uudet suun kautta otettavat solunisäisten entsyymien (janus-kinaasien) estäjät ovat tulossa nivelreuman hoitoon. Tutkimuksessa tutkittiin uuden Janus kinaasin estäjän tofacitinibin tehoa nivelreuman hoidossa. Tutkimukseen osallistui 399 potilasta. Ns. ACR 20 vasteen (20% paraneminen) saavutti 48.2 % tofacitinibiä saaneista kun lumelääkeryhmässä vastaava luku oli 24,4 %. Luvut eivät kuulosta suurilta mutta on otettava huomioon että kaikki tutkimukseen osallistujat olivat aiemmin käyttäneet TNF-salpaajia ja ne olivat osoittautuneet tehottomiksi tai aiheuttaneet sivuvaikutuksia. Muissa tutkimuksissa tofacitintibi on ollut lähes biologisten lääkkeiden veroinen ja etuna on että lääke otetaan suun kautta.

Tutkimus julkaistiin abstraktina amerikan reumatologisessa kongressissa (ACR) Burmeister G ym. ACR 2011; Abstract 718


Tosilizumabi toimii nivelreuman hoidossa myös ilman metotreksaattia (lisätty 10.02.2012)

Useimpia biologisia reumalääkkeitä annetaan yleensä yhdessä metotreksaatin kanssa koska on todettu että biologiset lääkkeet tehoavat paremmin yhdessä metoreksaatin kanssa. Tosilizumabi estää tulehdusta aiheuttavan interleukiini-6:n vaikutusta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin parantaako metotreksaatin käyttö tosilizumabin tehoa. Tulehdusta selvitettiin mm magneettitutkimuksella. Metotreksaatti ei merkittävästi parantanut hoitotuloksia tässä lyhyehkössä 3 kuukautta kestäneessä tutkimuksessa. Tulokset viittaavat siis siihen että metotreksaatin käyttö ei ole välttämätön toilizumabi hoidon yhteydessä.

ACR kongressi: Conaghan ym. Arthritis & Rheumatism 2011; Abstract 434.


Nivelreuman aktiivisuus lisääntyy biologisen lääkkeen lopettamisen jälkeen (lisätty 15.01.2012)

Tutkimuksessa selvitettiin sitä säilyykö biologisen lääkkeen (adalimumabi) teho sen lopettamisen jälkeenkin. Tutkimuksessa tutkittiin vastikään nivelreumaan sairastuneiden hoitoa. Hoito aloitettiin joko metotreksaatilla yksinään tai metotreksaatin ja biologisen reumalääkkeen (adalimumabi) yhdistelmällä. Kuuden kuukauden kohdalla siinä ryhmässä joka oli saanut adalimumabia taudin aktiivisuus oli merkittävästi peienempi. Sen jälkeen biologinen lääke lopetettiin ja kaikki jatkoivat pelkällä metotreksaatilla. 48 viikon kohdalla taudin aktiivisuudessa ei ryhmien välillä ollut enää eroja. Sensijaan nivelvaurioita (eroosioita) oli vähemmän niillä joita oli aluksi hoidettu biologisella lääkkeellä. Näyttäisi siltä että varhain aloitetulla biologisella lääkkeellä ei saada pysyvää vaikutusta vaan tauti aktivoituu lääkkeen lopettamsien jälkeen. Tulokset julkaistiin vuotuisessa suuressa reumatologian kongressissa (ACR)

Detert ym. ACR 2011; Abstract 1697


Tulehduskipulääkkeiden lyhytaikaiseenkin käyttöön liittyy riskejä (lisätty 15.01.2012)

Tutkimuksessa selvitettiin tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyviä riskejä. Aiemmin on ajateltu että tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy riskejä vasta pidemmän käytön aikana. Tutkimukseen osallistuneet olivat sairastaneet sydäninfarktin.

Tässä ryhmässä yleisesti käytetyn diklofenaakin käyttöön liittyi lisääntynyt kuoleman riski jo lyhyenkin käytön jälkeen. Celkoxibin käyttöön liittyi lisääntynyt riski 2-4 viikon käytön jälkeen ja ibuprofeenin käyttöön viikon käytön jälkeen. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa että on syytä välttää tulehduskipulääkkeiden käyttöä jos on aiemmin ollut sydäninfarkti tai tiedossa on useita sydän- ja versiuonisairuaksien riskitekijöitä. Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli 68 vuotta. Tämäntyyppisiin havainnoiviin tutkimuksiin liittyy paljon mahdollisia virhelähteitä. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Amerikan sydän tautien kongressissa (AHA)

Schjerning Olsen ym. Circulation 2011; AHA abstrakti


Suun kunnolla yhteys nivelreuman vaikeuteen (25.9.2011)

Tutkimuksessa selvitettiin ientulehduksen ja nivelreuman välistä yhteyttä. USA:laisessa sairaalassa käytiin läpi 95:n reumaa sairastavan sairaskertomuksesta. Niistä selvisi että nivelreumaa sairastavista 18% oli vaikea ientulehdus ja 32% lla kohtalainen ientulehdus kun vastaavat luvut ei reumaa sairastavilla ovat 10-15%. Tutkijat spekuloivat että ientulehduksella ja nivelreumalla on yhteys. Teoria on mielenkiintoinen mutta tutkimuksessa on myös heikkouksia. Lisäksi on syytä muistaa että nivelreumaa sairastavilla on useammin tekijöitä jotka saattavat altistaa ientulehdukselle kuten suun kuivuutta, eli lisääntynyt ientulehdus saattaa olla myös seurausta nivelreumasta eikä päinvastoin. On kuitenkin selvää että suun ja hampaiden kunnosta kannattaa huolehtia.

de Smit M, ym "Prevalence of periodontitis is high in rheumatoid arthritis patients and may be linked to arthritis disease activity" Ann Rheum Dis 2011;70: 3:274


Liikunta auttaa nivelreuman aiheuttamiin kipuihin (25.09.2011)

Liikunnan hyödystä nivelreuman hoidossa on kertynyt yhä enemmän näyttöä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin liikunnan vaikutusta nivelreumassa esiintyviin kipuihin. Liikunnan määrä ei suoraan korreloinut kipujen määrään, mutta tutkimuksen tulokset osoittivat että on erityisen tärkeää että tavoitteet liikunnan suhteen asetetaan oikein. Ne jotka tutkimuksessa olivat asettaneet relistiset tavoitteet saavuttivat tavoitteet useammin ja hyötyivät myös liikunnasta eniten 6 kuukauden seurannan aikana.

Knittle K, ym."Self-efficacy and physical activity goal achievement predict arthritis pain and quality of life among patients with rheumatoid arthritis" Arthritis Care Res. 2011 Aug 25. doi: 10.1002/acr.20587. [Epub ahead of print]


Varhainen reumalääkkeiden aloitus johtaa parempaan hoitotulokseen

Tutkimuksen mukaan yli 60% saavutti remission eli oireettomuuden kun tehokas lääkitys, metotreksaatti ja kortikosteroidi, aloitettiin mahdollisimman varhain. Tutkimukseen osallistui nivelreumaa sairastavia joiden oireet olivat kestäneet alle kaksi vuotta. Tutkimuksen alustavat tulokset julkaistiin vuotuisessa Amerikan reumatologisessa kongressissa viime vuoden lopulla.

De Boer ym. "Induction therapy with methotrexate and prednisone in rheumatoid or very early arthritic disease: IMPROVED Study" ACR 2010; 62: S580.


Ibuprofeeni saattaa suojata Parkinsonin taudilta

Tutkimuksessa todettiin että säännöllisesti ibuprofeenia käyttävillä oli 40% pienempi riski sairastua Parkinsonin tautiin kuin verrokkiryhmällä. Muilla kipulääkkeillä kuten aspiriinilla ei ollut samnaliasta suojaavaa vaikutusta. Koska Parkinsonin tauti on harvinainen ja ibuprofeenin käyttöön saattaa liittyä haittavaikutuksia ei tutkimuksen perusteella kannata ryhtyä syömään ibuprofeenia.

Gao X ym. "Use of ibuprofen and risk of Parkinson disease" Neurology 2011; 76: 863.


Uusi remission määritelmä nivelreuman hoidossa

Amerikan reumayhdistys (ACR) on julkaissut uudet nivelreuman täydellisyyden oireettomuuden eli remission määritelmät. Niiden mukaan nivelreuma on remissiossa jos on tietyllä hetkellä todetaan korkeintaan yksi arka tai turvonnut nivel ja CRP on korkeintaan 10.


Nivelreuman lääkehoito tehoaa huonommin tupakoivilla

Tutkimuksessa selvitettiin tupakoinnin vaikutusta nivelreuman hoittoon. Tutkijat totesivat että kun hiljattain nivelreumaan sairastuneille aloitettiin metotreksaatti hyvän hoitotuloksen tupakoimattomista sai 36 % kun taas tupakoivista vain 27%. Nivelreumassa. Tutkimuksessa oli mukana 1430 nivelreumaa sairastavaa.

Saevarsdottir S, et al "Patients with early rheumatoid arthritis who smoke are less likely to respond to treatment with methotrexate and tumor necrosis factor inhibitors"Arthritis Rheum 2010; 63: 26-36.